Саопштење

уторак, 07.09.2004.

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Милене Саватић, председника већа, Јелене Ивановић, Снежане Живковић, Мирјане Лазин, и мр Јадранке Ињац, чланова већа, са саветником рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по жалби Војвођанског блока – Уговора грађана Војводине, које заступа копредседник Никола Алексић, из Новог Сада, Војвођанских бригада 17/I, против решења Покрајинске изборне комисије АП Војводина број 013/46 од 2.9.2004. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 6.9.2004. године, у 13 часова, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Врховни суд Србије оглашава се стварно ненадлежним за одлучивање у овој правној ствари и предмет уступа на одлучивање Општинском суду у Новом Саду.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 6.9.2004. године у 9,40 часова, у Врховном суду Србије је примљена жалба Војвођанског блока – Уговора грађана Војводине, против решења Покрајинске изборне комисије АП Војводине број 013-46 од 2.9.2004. године, којим је одбијен, као неоснован, приговор жалиоца, изјављен на одговор Покрајинске изборне комисије АП Војводина од 27.8.2004. године, којим одговором су жалиоци упућени да је надлежан орган за поступање по њиховом захтеву општински суд или општински орган управе.

У поступку претходног испитивања поднете жалбе, Врховни суд Србије је нашао да није стварно надлежан да о њој одлучује.

Подносиоци жалбе истичу да је оспорено решење незаконито због битне повреде одредаба изборног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Одредбама чл.82.ст.1. и 83. ст.1. наведене Одлуке прописује се да сваки бирач, кандидат, подносилац предлога кандидата или подносилац изборне листе имају право да поднесу приговор надлежној изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка о коме надлежна изборна комисија доноси решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора. Члан 84. Одлуке прописује да се против решења надлежне изборне комисије којима је одбачен или одбијен приговор, па и оног којим је усвојен приговор, може изјавити жалба Врховном суду Србије.

Одредбом чл.102. ст.1. Устава Републике Србије, прописано је да се организација, оснивање, надлежност и састав судова и поступак пред судовима одређују законом, и да је Врховни суд Србије највиши суд у Републици Србији.

Одредбом члана 4. став 1. Закона о уређењу судова («Сл. гласник РС» бр. 63/01....29/04) прописано је да се судска надлежност одређује Уставом и законом.

Законима који прописују изборни постучак није установљена надлежност Врховног суда Србије да одлучује о жалбама против решења изборних комисија у поступку заштите изборних права за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Према чл. 110. Устава Републике Србије, Статут је највиши правни акт аутономне покрајине којим се, на основу Устава, утврђује надлежност аутономне покрајине, избор, организација и рад њених органа и друга питања од интереса за аутономну покрајину, али не и надлежност судова.

Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине («Сл. гласник РС» бр. 2/02), којим се ближе одређује надлежност аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем, није пренео у надлежност аутономне покрајине да Статутом, одлукама Скупштине аутономне покрајине или другим подзаконским актима установљава надлежност судова, већ је само чланом 62. пренео у надлежност аутономне покрајине да предлаже мрежу судова на својој територији.

Одредбом чл.12.ст.2. Закона о судовима («Сл. гласник РС» бр. 46/91), која се примењује на основу чл. 84. Закона о уређењу судова, прописано је да је општински суд надлежан да у првом степену одлучује и у другим предметима ако њихово решавање није поверено другом суду.

Члановима 9. став 1. и 17. став 2. Повеље о људсим и мањинским правима и грађанским слободама («Сл.лист СЦГ» бр. 6/03), зајемчено је право на делотворну судску заштиту и право сваког човека да о његовим правима, обавезама, као и о оптужбама против њега, без одлагања, одлучује назавистан, непристрасан и законом установљен суд. Ова права се на основу члана 7. Повеље непосредно примењују.

Европском Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода у члану 13. зајемчено је право на делотворни правни лек свакоме коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Конвенцији. У Протоколу број 1. у чл. 3. ове Конвенције усвојеном у Паризу 20. марта 1952. године, прокламовано је право на слободне изборе. Према члану 10. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора («Сл.лист СЦГ»бр.1/03), одредбе међународних уговора о људским и мањинским правима и грађанским слободама који важе на територији Србије и Црне Горе непосредно се примењују.

Због свега наведеног, а у складу са својим уставним обавезама да непосредно примењује људска и мањинска права зајемчена Повељом о људским и мањинским првима и грађанским слободама, да непосредно примењује одредбе међународних уговора о људским и мањинским правима и слободама који важе на територији Србије и Црне Горе и да у складу са чл. 95. Устава Републике Србије штити слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђује уставност и законитост, Врховни суд Србије је нашао да је за одлучивање по жалби ради заштите изборних права у поступку избора за посланике Аутономне Покрајине Војводине, стварно надлежан општински суд који је установљен законом, а не Врховни суд Србије чија је надлежност прописана Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, као подзаконским актом, а то је у конкретном случају Општински суд у Новом Саду.

То су били разлози због којих је Врховни суд Србије, на основу чл. 59. Закона о управним споровима («Сл. лист СРЈ» бр. 46/96) сходном применом чл. 15. 17. ст. 1. и 21. ст. 1 Закона о парничном поступку донео одлуку као у диспозитиву.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ,
дана 6.9.2004. године, Уж.75/04

Записничар,
Рајка Милијаш, с.р.

Председник већа,
судија,
Милена Саватић, с.р.


Покрајинска изборна комисија на 18. седници одржаној 7. септембра 2004. године одбила је проглашење изборне листе VMDK – DR. PÁLL SÁNDOR коју је поднела DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VOJVOĐANSKIH MAĐARA за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине број 013-104 од 3. септембра 2004. године због неиспуњења услова прописаних Одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине.

ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист АПВ број 12/04) у члану 14. уређено је да право да одреди члана органа за спровођење избора у проширеном саставу има подносилац потврђене и проглашене изборне листе који је предложио најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира по пропорционалном изборном систему, односно предлагач кандидата који је поднео предлог кандидата у најмање половини од укупног броја изборних јединица за избор посланика по већинском изборном систему.
Имајући у виду наведене одредбе Одлуке обавештавамо вас да су право да одреде члана и заменика члана за спровођење избора у проширеном саставу , односно изборне комисије изборне јединице и бирачког одбора до данас 7. септембра 2004. године стекли следећи предлагачи:
1. «Демократска странка – Борис Тадић»
2. Савез војвођанских мађара - Vajdasági magyar szovetség – Kasza József
3. Српска радикална странка – Томислав Николић
4. «Заједно за Војводину – Ненад Чанак» (Војвођанска унија-Војводина мој дом, Лига социјалдемократа Војводине, Демократска Војводина, Унија социјалиста Војводине, Војвођански покрет, Грађански Савез Србије и Социјалдемократска унија)
5. «Г17 плус – Мирољуб Лабус»
6. Социјалистичка партија Србије
7. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
8. Чисте руке Војводине – СПО, Реформисти Војводине, ОПОР – Миодраг Миле Исаков – Вук Драшковић
9. Политички покрет «Снага Србије» Богољуб Карић.
Истовремено подсећамо вас, да је Упутством о спровођењу одлуке о избору посалника у Скупштину АП Војводине уређено да ако општинска-градска изборна комисија, односно бирачки одбор образован за избор одборника у скупштину општине односно града, врши послове изборне комисије изборне јединице, односно бирачког одбора за избор посланика у Скупштину АП Војводине, у проширени састав те комисије, односно бирачки одбор не могу се именовати представници подносилаца потврђених и проглашених изборних листа односно подносиоца предлога кандидата, који су већ именовали представнике у проширени састав према прописима о локалним изборима.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs