Саопштење

понедељак, 13.09.2004.

На основу тачке 2. и 3. Одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора за посланике у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине број 013-60 од 27. августа 2004. године, Покрајинска изборна комисија је на седници одржаној 9. септембра 2004. године донела

З А К Љ У Ч А К

За изборе за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине који ће се одржати 19. септембра 2004. године Покрајинска изборна комисија обезбеђује и то:

1. На име једнократне накнаде за рад изборне комисије изборне јединице (стални и проширени састав), средства у укупном износу од 288.000,00 динара.
Појединачан износ накнаде за рад председника, члана и секретара изборне комисије изборне јединице и њихових заменика утврдиће изборна комисија изборне јединице својим актом.

2. На име једнократне накнаде за рад бирачког одбора (стални и проширени састав), средства у укупном износу од 23.000,00 динара
Појединачан износ накнаде за рад председника и члана бирачког одбора и њихових заменика утврдиће изборна комисија изборне јединице својим актом.

3. На име материјалних трошкова за спровођење избора, средства у износу од 2.000,00 динара по бирачком месту, изузев у изборној комисији изборне јединице Алибунар у којој се не спроводе локални избори 19. септембра 2004. године којој се средства обезбеђују у складу са Финансијским планом материјалних трошкова за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ општинске изборне комисије Алибунар број 013-6-3/04 од 2.9.2004. године.


Број: 013-116
Нови Сад, 9. септембар 2004. године

ПРЕДСЕДНК КОМИСИЈЕ
Слободан Надрљански, с.р.

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs