Обавештење о полагању изборног јемства

среда, 10.06.2020.

Обавештавамо вас да је код Покрајинског секретаријата за финансије, отворен подрачун за уплату средстава на име изборног јемства у готовом новцу са следећим обележјима:

  • број подрачуна: 840-0000001062804-09
  • назив подрачуна: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
    -ИЗБОРНО ЈЕМСТВО -

  • сврха: изборно јемство у готовом новцу
  • позив на број одобрења: БРОЈ РЕШЕЊА ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
  • изборно јемство се полаже у износу од 282.301,28 динара.

 

Изборно јемство може се положити и у облику:

  • банкарске гаранције
  • државне хартије од вредности или 
  • хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство

(напомена: потребно је доставити решење Службе за катастар непокретности  о упису хипотеке I реда у корист Аутономне покрајине Војводине)

 

Напомена: Средства обезбеђења, као и доказ о извршеној уплати средстава изборног јемства за коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, потребно је доставити Покрајинском секретаријату за финансије најкасније до 15.06.2020.године, ради омогућавања благовремене исплате средстава за дату намену. Покрајински секретаријат за финансије, Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ:100715309, матични број: 08035059.

Све додатне информације у вези изборног јемства можете добити на телефон  021/487 42 78,   E-mail: goran.krsmanovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Горан Крсмановић (спрат III, канцеларија 33) и на телефон 021/487 43 46, E-mail: dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Драгица Раковић (сутерен, канцеларија 30).

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs