Финансирање трошкова изборне кампање

Финансирање трошкова изборне кампање уређено је Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019).

За финансирање трошкова изборне кампање за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, учесник на изборима (политичка странка, коалиција и група грађана) може да користи средства прикупљена из јавних и приватних извора.

У сврху прикупљања и трошења средстава за финансирање изборне кампање, учесник на изборима мора да поседује посебан рачун, који је дужан да отвори након расписивања избора а пре проглашења изборне листе. Сва плаћања трошкова изборне кампање могу се вршити искључиво са тог посебног рачуна.

Када је у питању финансирање трошкова изборне кампање из јавних извора, односно буџета Аутономне покрајине Војводине, да би учесник на изборима могао да добије та средства неопходно је да, приликом подношења изборне листе, Покрајинској изборној комисији преда и изјаву да жели да користи средства из јавних извора за финансирање трошкова изборне кампање.

Покрајинска изборна комисија прикупља те изјаве од учесника на изборима и прослеђује их Покрајинском секретаријату за финансије на даљу надлежност, чиме се исцрпљује улога Покрајинске изборне комисије у погледу примене Закона о финансирању политичких активности.

У даљем поступку, Покрајински секретаријат за финансије, врши обрачун и трансфер средстава из буџета учесницима на изборима, а Агенција за борбу против корупције врши контролу трошкова изборне кампање након спроведених избора.

Други услов да би учеснику на изборима била уплаћена буџетска средства за финансирање трошкова изборне кампање јесте да је учесник на изборима положио изборно јемство, у вредности средстава која треба да му буду уплаћена из буџета. Изборно јемство се полаже код Покрајинског секретаријатa за финансије и може се састојати у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија од вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.

За финансирање трошкова изборне кампање из буџета Аутономне покрајине Војводине издваја се 0,07% пореских прихода буџета Аутономне покрајине Војводине.

Средства из јавних извора за финансирање трошкова изборне кампање распоређује се   20%, пре одржавања избора, у једнаким износима свим учесницима на изборима који су дали изјаву да ће користити средства из јавних извора.

Преосталих 80% средстава из буџета се додељује учесницима на изборима који су освојили посланичке мандате, сразмерно броју освојених мандата, без обзира на то да ли су користили средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Након одржаних избора, учесник на изборима је дужан:

  • да сва неутрошена средства добијена из буџета врати у буџет Аутономне покрајине Војводине;
  • да сва неутрошена средства добијена из приватних извора пренесе на рачун који користи за редован рад;
  • да сва средства добијена из буџета врати у буџет ако на изборима не освоји најмање 1% важећих гласова односно најмање 0,2% важећих гласова ако политички субјекат има статус политичке странке, односно коалиције политичких странака националних мањина 1  
  • да Агенцији за борбу против корупције, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора, поднесе извештај о трошковима изборне кампање, односно о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора.

_______________

1 ако учесник на изборима не врати добијена средстава за која је положио изборно јемство, извршиће се повраћај ових средстава из средстава положеног изборног јемства

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs