Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова и њихови заменици. Председника, чланове и секретара Комисије и њихове заменике именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине на мандатни период од четири године, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. 

Председник Покрајинске изборне комисије именује се на предлог председника Скупштине АП Војводине, док се чланови именују на предлог посланичких група у Скупштини АП Војводине. Секретар Покрајинске изборне комисије je секретар Скупштине АП Војводине или његов заменик и учествује у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

На основу Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, у Покрајинску изборну комисију именовани су:

- за заменика председника РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

1. за члана ЗОРАН КОСТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, 
    за заменика АЛЕКСАНДРА КЕШЕЉ, дипломирани правник из Новог Сада.

2. за члана МИЛАН ЂУРИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ дипломирани правник из Петроварадина.

3. за члана ДАНИЦА ВИГЊЕВИЋ, дипломирани правник из Футога,
    за заменика ДУШАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани правник из Суботице.

4. за члана СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика МАРКО САРАНОВАЦ, дипломирани правник из Сремске Митровице.

5. за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика ЕМИНА ХОРВАТ, дипломирани правник из Новог Сада.

6. за члана ЉУБОМИР ЈОКИЋ, дипломирани правник из Петроварадина,
    за заменика ВАЊА КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР, дипломирани правник из Новог Сада.

7. за члана МИЛОРАД ГАШИЋ, дипломирани правник из Футога,
    за заменика БОЖИДАР ПРОТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

8. за члана ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

9. за члана ЕДВИНА ЕРДЕДИ, дипломирани правник из Новог Сада,
      за заменика ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада.

10. за члана МАРКО ПЕКИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
      за заменика ГРАДИМИР БАНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

- за секретара НИКОЛА БАЊАЦ, дипломирани правник из Новог Сада,
  за заменикa секретара МИЛА РАДИСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

Одлуке...

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4134; 021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs