Покрајинска изборна комисија

Скупштина АП Војводине

Покрајинска изборна комисија је орган за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Избор, начин рада, функционисање и послови које обавља Покрајинска изборна комисија уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/14, 12/20, 14/20-аутентично тумачење и 25/20) и Пословником Покрајинске изборне комисије ("Сл. лист АП Војводине", бр. 11/20-пречишћен текст).

Комисија ради у седницама. У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици. Рад Комисије је јаван.

 

Скупштина АП Војводине

Покрајинска изборна комисија стара се о спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, усклађује рад и врши надзор над радом органа за спровођење избора и даје им упутства у погледу спровођења поступка избора посланика, прописује обрасце од значаја за рад органа за спровођење избора, доноси акте за вршење изборних радњи прописаних Одлуком, даје објашњења о примени одредаба Одлуке, објављује укупне резултате избора, подноси Скупштини извештај о спроведеним изборима и обавља и друге послове утврђене Одлуком.

 

 

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs