Питања и одговори

1. На који начин ће се сакупљати потписи за групу грађана по општинама?

Покрајинска изборна комисија је дужна да, у року од пет дана од дана почетка изборних радњи, који је одређен у Одлуци о расписивању избора, утврди обрасце, па између осталог и образац за овлашћење за прикупљање потписа бирача који подржавају изборну листу кандидата за посланике у Скупштину АП Војводине.

2. Колики су трошкови предаје листе на изборима за покрајинску скупштину (пропорционалне листе)?

Приликом подношења изборне листе за избор посланика у Скупштину АП Војводине, по пропорционалном изборном систему, не плаћа се такса.

3. Да ли група грађана која ће учествовати на покрајинским изборима може бити формирана пре расписвања избора?

Група грађана која ће учествовати на покрајинским изборима може бити образована и пре расписивања избора.

4. Да ли је носилац листе уједно и овлашћено лице или за овлашћено лице може бити именован и неко други? Шта су права и обевазе носиоца листе?

Носилац листе не мора уједно да буде и овлашћено лице за подношење изборне листе, већ је могуће да за овлашћено лице буде именовано и друго лице.

Група грађана мора да прибави сагласност лица којег одређује за носиоца листе.Сагласност се даје на посебном обрасцу, који ће утврдити Покрајинска изборна комисија.

Након расписивања избора, обрасци и Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, ће бити доступни на сајту Покрајинске изборне комисије и у њеном седишту.

5. Да ли неважећи гласачки листић улази у број гласова бирача који су гласали, односно у проценат од 5 % од укупног броја гласова?

Према члану  75. став 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине у расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали, док политичке странке националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали, што указује да и број неважећих гласачких листића улази у проценат од 5% од укупног броја бирача који су гласали.

6. По члану 28. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине кандидата за посланика могу предлагати политичке странке, коалиције више политичких странака, група грађана, коалиције странака и групе грађана, које прикупе потписе најмање 200 бирача у изборној јединици. Да ли потписи морају бити оверени и где се оверавају?

У складу са чланом 30. став 1. тачка 4. потписи најмање 200 бирача који подржавају кандидата за посланика морају бити оверени.

Покрајинска изборна комисија, у складу са чланом 60. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, прописује облик и садржај обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу, у ком ће бити предвиђен и начин овере потписа, од стране надлежног органа за оверу.

Покрајинска изборна комисија ће  обрасце ставити на располагање учесницима у изборима у року од 5 дана од дана утврђеног за почетак изборних радњи.

7. Да ли бирач својим потписом може да подржи предлог кандидата за избор посланика у изборној јединици ( по већинском систем) и изборну листу за избор посланика (по пропорционалном систему) истовремремено потписивањем на посебним обрасцима?

Бирач својим потписом може да подржи предлог кандидата за избор посланика у изборној јединици (по већинском систем) и изборну листу за избор посланика (по пропорционалном систему) истовремено потписивањем на посебним обрасцима.

8. Да ли бирач који је својим потписом подржао изборну листу за избор посланика у Скупштину АП Војводине може, да својим потписом подржи и изборну листу за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије?

Бирач који је подржао изборну листу за избор посланика у Скупштину АП Војводине може, својим потписом, да подржи и изборну листу за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије.

9. Да ли изјава о прихватању кандидатуре треба да буде потписана пред представником изборне комисије?

Код избора посланика по већинском изборном систему кандидат даје пред изборном комисијом писмени пристанак да прихвата кандидатуру или такву изјаву оверава код надлежног органа за оверу. (Члан 30.став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине („Службени лист АПВ“, број:3/2012-пречишћен текст)

10. До ког дана је крајњи рок за предају листа за пропорционалну и већинску листу?

Крајњи рок за предају изборних листа и предлога кандидата је 20. април 2012. године до 24,00 часа. (члан 31. и члан 55. став1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, „Службени лист АПВ“, број: 3/2012-пречишћен текст).

11. Да ли секретар оптинске изборне комисије може да обавља послове секретара након проглашења изборне листе за избор народних посланика на којој је кандидат за народног посланика?

Ово питање није у надлежности Покрајинске изборне комисије, већ је регулисано Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр.97/2008, 53/2010 и 66/2011)

12. Да ли списак бирача који подржавају предлог кандидата за посланика у Скупштини АП Војводине мора бити сложен по азбучном (абецедном) реду или се уписују без одређеног редоследа?

Код избора посланика по пропорционалном изборном систему списак бирача који подржавају изборну листу се доставља у писаном и електронском облику на ЦД-у  у Еxcel формату, чији подаци морају бити идентични, а оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.

Код избора посланика по већинском изборном систему оваква обавеза није прописана.

13. Шта садржи Споразум о оснивању Групе грађана, којим прописима је регулисано њено оснивање, и који је најмањи број оснивача (потписника) који може основати исту. Да ли постоје разлике у погледу учешћа Групе грађана на локалном, општинском нивоу, односно покрајинском и републичком?

Према члану 28. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине групу грађана оснива писаним споразумом најмање 10 бирача чији потписи морају бити оверени код органа надлежног за оверу и она може да има назив.

Према тачки 3. Поглавља II Упутства за спровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине споразум о оснивању групе грађана садржи циљеве њеног образовања, податке о лицима која су образовала групу грађана (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана наведени према подацима из личне карте и потврде о изборном праву за сва лица која чине групу грађана) и податке о лицу овлашћеном за предузимање изборних радњи.

14. Да ли се и којим прописом је предвиђено плаћање таксе на оверу потписа бирача који подржава изборну листу, било по пропорционалном било по већинском систему?

Овера потписа бирача који подржавају изборну листу регулисана је Судским пословником и правилницима које доноси Министарство правде Републике Србије.Овде можете поставити питање Покрајинској изборној комисији.

Ваше питање:

Ваша e-mail адреса:
Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs