Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова и њихови заменици. Председника, чланове и секретара Комисије и њихове заменике именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине на мандатни период од четири године, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. 

Председник Покрајинске изборне комисије именује се на предлог председника Скупштине АП Војводине, док се чланови именују на предлог посланичких група у Скупштини АП Војводине. Секретар Покрајинске изборне комисије je секретар Скупштине АП Војводине или његов заменик и учествује у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

На основу Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, у Покрајинску изборну комисију именовани су:

- председник РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,

- заменик председника АЛЕКСАНДРА КЕШЕЉ, дипломирани правник из Новог Сада;

1. за члана ЗОРАН КОСТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, 
    за заменика ЈЕЛЕНА МУШКИЊА, дипломирани правник из Вршца.

2. за члана МАРКО САРАНОВАЦ, дипломирани правник из Сремске Митровице,
    за заменика др ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ дипломирани правник из Новог Сада.

3. за члана ЂУРО КЛИПА, дипломирани правник из Сомбора,
    за заменика СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

4. за члана МИЛАН ПЛЕЋАШ, дипломирани правник из Равног Села,
    за заменика СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ, дипломирани правник из Петроварадина.

5. за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

6. за члана ГРАДИМИР БАНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика МИРОСЛАВ ПУПАЦ, дипломирани правник из Новог Сада.

7. за члана МАРКО ПЕКИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика ЕМИНА ХОРВАТ, дипломирани правник из Новог Сада.

8. за члана ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирани правник из Новог Сада,
    за заменика ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

9. за члана ЕДВИНА ЕРДЕДИ, дипломирани правник из Новог Сада,
      за заменика ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада.

10. за члана НЕМАЊА ТОМАШЕВИЋ, дипломирани правник из Бечеја,
      за заменика МИЛИЦА ИВАНЧЕВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

- за секретара др САНДРА СТОЈКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
  за заменикa секретара ДИАНА ВУЧЕТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

Одлуке...

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона 1
21101 Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs