01.12.2023.

Обавештење о полагању изборног јемства

Обавештавамо вас да је код Покрајинског секретаријата за финансије, отворен подрачун за уплату средстава на име изборног јемства у готовом новцу са следећим обележјима:

· број подрачуна: 840-0000001062804-09

· назив подрачуна: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
-ИЗБОРНО ЈЕМСТВО -

· сврха: изборно јемство

·     позив на број одобрења: БРОЈ РЕШЕЊА ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

·     износ средстава изборног јемства износи: 1.062.707,69 динара

Изборно јемство може се положити и у облику:

· банкарске гаранције

· државне хартије од вредности или

· хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство

(напомена: потребно је доставити решење Службе за катастар непокретности  о упису хипотеке I реда у корист Аутономне покрајине Војводине)

 

Напомена: Средства обезбеђења и уплату средстава изборног јемства за коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, потребно је доставити/уплатити Покрајинском секретаријату за финансије најкасније до 04.12.2023.године, ради омогућавања благовремене исплате средстава за дату намену. Покрајински секретаријат за финансије, Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ:100715309, матични број: 08035059.

Све додатне информације у вези изборног јемства можете добити на телефон  021/487 42 78,   E-mail: goran.krsmanovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Горан Крсмановић (спрат III, канцеларија 33) и на телефон 021/487 43 46, E-mail: dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs , контакт особа је Драгица Раковић (спрат I, канцеларија 30a).