Покрајинска изборна комисија

Скупштина АП Војводине

Покрајинска изборна комисија је орган за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Избор, начин рада, функционисање и послови које обавља Покрајинска изборна комисија уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/2023) и Пословником Покрајинске изборне комисије ("Сл. лист АП Војводине", бр. 47/2023).

Комисија ради у седницама. У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици. Рад Комисије је јаван.

 

Скупштина АП Војводине

Покрајинска изборна комисија стара се о спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, усклађује рад и врши надзор над радом органа за спровођење избора и даје им упутства у погледу спровођења поступка избора посланика, прописује обрасце од значаја за рад органа за спровођење избора, доноси акте за вршење изборних радњи прописаних Одлуком, даје објашњења о примени одредаба Одлуке, објављује укупне резултате избора, подноси Скупштини извештај о спроведеним изборима и обавља и друге послове утврђене Одлуком.