Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова и њихови заменици. Председника, чланове и секретара Комисије и њихове заменике именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине на мандатни период од четири године, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине. 

Председник Покрајинске изборне комисије именује се на предлог председника Скупштине АП Војводине, док се чланови именују на предлог посланичких група у Скупштини АП Војводине. Секретар Покрајинске изборне комисије je секретар Скупштине АП Војводине или његов заменик и учествује у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

На основу Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и Одлуке о изменама Одлуке  о именовању  председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије  и њихових заменика, у Покрајинску изборну комисију именовани су:

 • за председника ДАРКО РУДИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • а за заменика председника МИОДРАГ ПАРЛАЋ, дипломирани правник из Петроварадина

 • за члана МИЛОРАД ГАШИЋ, дипломирани правник из Футога,
 • а за заменицу СЛАВИЦА ПЕТКОВИЋ, дипломирана правница из Пећинаца

 • за члана МАРИЈАН ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из Петроварадина,
 • а за заменика ВЛАДИМИР РАЈИЋ, дипломирани правник из Зрењанина

 • за чланицу ДАРИЈА ШАЈИН, дипломирана правница из Новог Сада,
 • а за заменика АЛЕКСАНДАР ИВКОВ, дипломирани правник из Новог Сада

 • за чланицу ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирана правница из Новог Сада,
 • а за заменика ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ, дипломирани правник из Сремских Карловаца  

 • за члана ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • а за заменика мр ЗОЛТАН МУЖИКА-ТОТ, дипломирани правник из Новог Сада

 • за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • а за заменицу ЕМИНА МУЈОВИ, дипломирана правница из Петроварадина

 • за члана НИКОЛА БАЊАЦ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • а за заменицу ДАНИЦА ВИГЊЕВИЋ, дипломирана правница из Футога

 • за члана РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • а за заменицу СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ, дипломирана правница из Петроварадина

 • за члана ЉУБОМИР ЈОКИЋ, дипломирани правник из Петроварадина,
 • за заменицу ВАЊА КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР, дипломирана правница из Новог Сада 

 • за члана  ВЛАТКО РАТКОВИЋ,  дипломирани правник из Руме, 
 • а за заменика ЂУРА ВЛАШКАЛИЋ, дипломирани правник из Новог Сада

 • за секретара МИЛА РАДИСАВЉЕВИЋ, дипломирана правница из Новог Сада,
 • а за заменицу секретара ВИНКА АЛЕКСИЋ, дипломирана правница из Новог Сада.

Одлуке...