Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова и њихови заменици. Председника, чланове и секретара Комисије и њихове заменике именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на мандатни период од четири године, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Председник Покрајинске изборне комисије именује се на предлог председника Скупштине АП Војводине, док се чланови именују на предлог посланичких група у Скупштини АП Војводине. Секретар Покрајинске изборне комисије je секретар Скупштине АП Војводине или његов заменик и учествује у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

На основу Одлуке о именовању председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије, у Покрајинску изборну комисију именовани су:

 • за председника ДАРКО РУДИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 • за заменика председника МИОДРАГ ПАРЛАЋ, дипломирани правник из Петроварадина,

док су на основу Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, у Покрајинску изборну комисију именовани:

 • за члана МИЛОРАД ГАШИЋ, дипломирани правник из Футога, а
 • за заменика СВЕТЛАНА ПОПАДИЋ ЛЕЖИМИРАЦ, дипломирани правник из Новог Сада;

 • за члана СЛАВКО ЋУРЧИЋ, дипломирани правник из Футога, а
 • за заменика ЧАСЛАВ ЈАРАКОВИЋ, дипломирани правник из Панчева;

 • за члана МАРИЈАН ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
 • за заменика ВЛАДИМИР РАЈИЋ, дипломирани правник из Зрењанина;

 • за члана ЗОРАН ТРБУК, дипломирани правник из Новог Сада, а
 • за заменика АЛЕКСАНДРА ГОЈКОВИЋ, дипломирана правница из Новог Сада;

 • за члана ЉУБОМИР ЈОКИЋ, дипломирани правник из Петроварадина, а
 • за заменика ЈЕЛЕНА МУШИЦКИ, дипломирани правник из Новог Сада;

 • за члана ЛАЗАР ПЛУЖАРЕВИЋ, дипломирани правник из Врдника, а
 • за заменика НАДА РИКАЛО, дипломирани правник из Зрењанина;

 • за члана ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада, а
 • за заменика мр ЗОЛТАН МУЖИКA ТОТ, дипломирани правник из Новог Сада;

 • за члана ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирана правница из Новог Сада, а
 • за заменика МАЈА МРНУШТИК, дипломирани правник из Новог Сада;

 • за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада, а
 • за заменика ДУШАН КУЗМАН, дипломирани правник из Житишта;

 • за члана СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ, дипломирани правник из Петроварадина
 • за заменика ДАНИЦА ВИГЊЕВИЋ, дипломирани правник из Футога;

 • за секретара МИЛА РАДИСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
 • за заменика секретара ВИНКА АЛЕКСИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

Одлуке...