Финансирање трошкова изборне кампање

Финансирање трошкова изборне кампање уређено је Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 14/2022).

За финансирање трошкова изборне кампање за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, учесник на изборима (политичка странка, коалиција и група грађана) може да користи средства прикупљена из јавних и приватних извора, као и средства из кредита и зајмова.

У сврху прикупљања и трошења средстава за финансирање изборне кампање, учесник на изборима мора да поседује посебан рачун, који се не може користити у друге сврхе.

Овај рачун, ако га већ не поседује политички субјект мора да отвори након расписивања избора, а пре проглашења изборне листе. Сва плаћања трошкова изборне кампање могу се вршити искључиво са тог посебног рачуна.

 Када је у питању финансирање трошкова изборне кампање из јавних извора, односно буџета Аутономне покрајине Војводине, да би учесник на изборима могао да добије та средства пре одржавања избора неопходно је да, приликом подношења изборне листе, Покрајинској изборној комисији преда и изјаву да жели да користи средства из јавних извора за финансирање трошкова изборне кампање.

Покрајинска изборна комисија прикупља те изјаве од учесника на изборима и прослеђује их Покрајинском секретаријату за финансије на даљу надлежност, чиме се исцрпљује улога Покрајинске изборне комисије у погледу примене Закона о финансирању политичких активности.

У даљем поступку, Покрајински секретаријат за финансије, врши обрачун и трансфер средстава из буџета учесницима на изборима, а Агенција за спречавање корупције врши контролу трошкова изборне кампање након спроведених избора.

Други услов да би учеснику на изборима била уплаћена буџетска средства за финансирање трошкова изборне кампање пре одржавања избора јесте да је учесник на изборима положио тзв. „изборно јемство“, у вредности средстава која треба да му буду уплаћена из буџета. Изборно јемство се полаже код Покрајинског секретаријатa за финансије и може се састојати у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија од вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.

Међутим, новина је да, ако неки учесник на изборима који је дао изјаву да жели да користи средства из јавних извора не положи изборно јемство, он не губи аутоматски могућност да добије средства која би му припала по том основу. Наиме, та средства ће добити након избора, уколико на изборима освоји најмање 1% важећих гласова односно најмање 0,2% важећих гласова за изборне листе националних мањина.

За покриће трошкова изборне кампање из буџета Аутономне покрајине Војводине издваја се износ од 0,07% пореских прихода буџета Аутономне покрајине Војводине.

Износ од 40% буџетских средстава намењених покривању трошкова изборне кампање,  распоређује се, пре одржавања избора, у једнаким износима свим учесницима на изборима који су дали изјаву да ће користити средства из јавних извора.

Преосталих 60% средстава из буџета се додељује учесницима на изборима који су освојили посланичке мандате, сразмерно броју освојених мандата, без обзира на то да ли су користили средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

До седам дана пре дана гласања на изборима, учесник на изборима је дужан да Агенцији за спречавање корупције поднесе прелиминарни извештај о трошковима изборне кампање, који се односи на период од дана расписивања избора до 15 дана пре дана одређеног за гласање.

Након одржаних избора, учесник на изборима је дужан:

·  да сва неутрошена средства добијена из буџета врати у буџет Аутономне покрајине Војводине;

·  да сва неутрошена средства добијена из приватних извора пренесе на рачун који користи за редован рад;

·  да сва средства добијена из буџета врати у буџет ако на изборима не освоји најмање 1% важећих гласова (односно најмање 0,2% важећих гласова у случају изборних листа националних мањина) 1 ;

·  да Агенцији за спречавање корупције, у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора, поднесе коначни извештај о трошковима изборне кампање, који се односи на период од дана расписивања избора до дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора, а садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора, кредита и зајмова.

 _______________

1 ако учесник на изборима не врати добијена средстава за која је положио изборно јемство, извршиће се повраћај ових средстава из средстава положеног изборног јемства