Састав

СТАЛНИ САСТАВ
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Слободан Надрљански, председник
2. Дер Шерегељ Едит, заменик председника
3. Стојан Печек, члан
4. Јелена Злојутро, заменик члана
5. Гордана Радић Поповић, члан
6. Зденка Стакић, заменик члана
7. Миавец Бела, члан
8. Милорад Гашић, члан
9. Ружица Узелац, заменик члана
10. Славко Ћурчић, члан
11. Светлана Попадић Лежимирац, заменик члана
12. Милутин Раонић, члан
13. Ђоко Ћурковић, заменик члана
14. Марија Жекић, секретар
15. Зорица Петровић, заменик секретара

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА


I

У Покрајинску изборну комисију и м е н у ј у с е :

- за председника СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ, в.д. председника Окружног суда у Новом Саду,
- за заменика председника ДЕР ШЕРЕГЕЈ ЕДИТ, председник Окружног суда у Суботици;

- за члана СТОЈАН ПЕЧЕК, дипломирани правник из Кикинде, а
- за заменика ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирани правник из Новог Сада;

- за члана ГОРДАНА РАДИЋ ПОПОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
- за заменика ЗДЕНКА СТАКИЋ, судија Окружног суда у Новом Саду;

- за члана МИЈАВЕЦ БЕЛА, адвокат из Темерина, а
- за заменика ГАЛАМБОШ ЛАСЛО, дипломирани правник из Новог Сада;

- за члана МИЛОРАД ГАШИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
- за заменика РУЖИЦА УЗЕЛАЦ, дипломирани правник из Новог Сада;

- за члана СЛАВКО ЋУРЧИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
- за заменика СВЕТЛАНА ПОПАДИЋ ЛЕЖИМИРАЦ, дипломирани правник из Новог Сада;

- за члана МИЛУТИН РАОНИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, а
- за заменика ЂОКО ЂУРКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада;

- за секретара МАРИЈА ЖЕКИЋ, дипломирани правник, секретар Скупштине АП Војводине, а
- за заменика секретара ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник, секретар Извршног већа АП Војводине.


II

Стручне и административне послове за потребе Покрајинске изборне комисије обављаће Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине.


III

Ову Одлуку објавити у ”Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 013 - 6
Нови Сад, 13. августа 2004. године


ПОТПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Александар Кравић